نوشته‌ها

الزام سازمان ثبت اسناد در بکار گیری توانایی های نقشه برداری

ثبت اسناد نقشه برداری هوایی کاداستر

ثبت اسناد ملزم به استفاده از توانمندیهای سازمان نقشه برداری کشور و سازمان جغرافیایی نیروهای مسلح و سایر بخشهای دولتی و غیر دولتی گردید.

خبرگزاری خانه ملت

در نشست علنی روز سه شنبه 27 خرداد ماه مجلس شورای اسلامی، و در جریان بررسی طرح جامع نقشه برداری کاداستر کشور، 166 نماینده از مجموع 244 نماینده حاضر در صحن با ماده 8 این طرح موافقت نمودند.

بر اساس این طرح سازمان ثبت اسناد کشور موظف می باشد از توانمندی های سازمان نقشه برداری کشور و سازمان جغرافیایی نیرو های مسلح و سایر بخشهای دولتی و غیر دولتی برای تامین عکسها و تصاویر هوایی و زمینی و یا ماهواره ای و تامین نقشه و سایر اطلاعات مکانی و توصیفی مرتبط استفاده نماید.