فتوگرامتری سرخ رود

 

 

 

پروسه نقشه برداری هوایی و فتوگرامتری بخشی از شهر سرخرود که با استفاده از عمود پرواز های بدون سرنشین شرکت داوین انجام شده است. شماره یک پرواز به سبک فتوگرامتری رن های پروازی از روی نقشه گوگل برنامه ریزی شده اند. هر رن پروازی تقریبا یک کیلومتر. شماره دو تهیه عکس مختصات دار ارتو از روی عکسهای هوایی گرفته شده توسط پهپاد. شماره سه ترسیم نقشه از روی عکس ارتو. شماره چهار هم نقشه نهایی روی مختصات یو.تی.ام. قابل توجه نقشه بردارها. استفاده از این شیوه در تهیه نقشه های کاداستر. طرح های هادی و نقشه های توپو کار شما را چندین برابر ساده تر و سریعتر خواهد نمود.