فتوگرامتری کهریز

 

 

عکس ارتو روستای کهریز. جهت تهبه نقشه کاداستر روستا.