فتوگرامتری کلنگرز

عکس ارتو موزاییک روستای کوچک کلنگرز و زمین های کشاورزی اطراف روستا. عکسهای هوایی توسط مولتی روتور هشت ملخه با دوربین دیجیتال سونی گرفته شده و سپس موزاییک شده و ابر نقاط سه بعدی ان تهیه شده که قابل استفاده جهت تهیه نقشه کاداستر و توپوگرافی روستا میگردد. هر عکس دارای مختصات جغرافیایی، ارتفاع عکس و زوایای فی،امگا و کاپا می باشد.