فتوگرامتری شهر نگور

 

 

 

نقشه برداری هوایی و فتوگرامتری از شهر نگور توسط پهپادهای شرکت داوین جهت تهیه نقشه کاداستر شهر.