فتوگرامتری شبیه سازی سیل

 

 

شبیه سازی پیشرفت میزان آب در زمان سیل در پارک نهج البلاغه تهران با استفاده از مدل سه بعدی رقومی بدست آمده از پردازش تصاویر هوایی توسط پرنده بدون سرنشین شرکت داوین.