فتوگرامتری سلطانیه

 

 

شرکت داوین.نقشه برداری هوایی فتوگرامتری. توپوگرافی و کاداستر زمین های کشاورزی اطراف سلطانیه. در این پروژه هر رن پروازی 1600 متر و فاصله رن ها 219 متر. پرواز توسط عمود پرواز بدون سرنشین 8 ملخه انجام گردید که در یک روز حدود 300 هکتار زمین کشاورزی جهت تهیه نقشه با مقیاس 1:2000 تحت پوشش قرار گرفت.