فتوگرامتری سجاس

 

 

 

شهر سجاس. جمعیت در سال 85 حدود 28000 نفر. حدود 1500عکس مختصات دار هوایی گرفته شده توسط عمود پرواز مولتی روتور که به عکس ارتو تبدیل و سپس جهت تهیه نقشه کاداستر شهر بکار رفته است.