برخی از پروژه های نقشه برداری هوایی فتوگرامتری شرکت داوین. لطفا توجه داشته باشید که تمامی پروژه های هوایی این شرکت که نمونه عکسهای برخی از آنها در اینجا نشان داده می شود با مجوز پرواز از ارگانها، نهادها و وزارتخانه های مربوطه و تحت نظارت مسئولین زیربط و با همکاری متخصصین حرفه ای و زبده نقشه برداری، فتوگرامتری و شرکتهای مهندسین مشاور نقشه برداری صورت گرفته است.

Aerial Surveying